Trường THCS & THPT Trung Hóa http://thpttrunghoa.edu.vn

Mẫu phiếu sinh hoạt hè ĐVTN
22.05.2015

PHIẾU SINH HOẠT
VÀ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG HÈ 2015

               HUYỆN ĐOÀN MINH HÓA

BCH TRƯỜNG THCS & THPT TRUNG HÓA

                                     ***

PHIẾU SINH HOẠT

VÀ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG  HÈ 2015

 

Kính gửi: BCH Đoàn xã………………………………………………

 

BCH Đoàn trường THCS - THPT Trung Hóa

Giới thiệu đồng chí:………………………………………………………….

Về sinh hoạt hè và tham gia các hoạt động hè 2015 tại chi đoàn thôn: …………………..; xã:……………………….

BCH Đoàn trường chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của chi đoàn và BCH Đoàn cơ sở để đồng chí được sinh hoạt và tham gia các hoạt động  hè 2015 tại địa phương.

 

Xin chân thành cảm ơn!            

                                       Trung Hóa, ngày 25 tháng 5 năm 2015

                                                 T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                BÍ THƯ

                                                               

 

                                                                               Nguyễn Duy Khánh

 

* Lưu ý: Nếu đoàn viên không tham gia sinh hoạt đề nghị đơn vị không xác nhận vào phiếu này.

  

                               XÁC NHẬN CỦA CHI ĐOÀN CƠ SỞ

Kính gửi: BCH Đoàn trường THCS - THPT Trung Hóa

 

Chi đoàn ........................thuộc Đoàn xã:…………………………………..

Xác nhận đồng chí................................................................đã sinh hoạt và tham gia các hoạt động hè 2015 tại địa phương từ ngày......./......../2015 đến ......../........./2015.

Ưu điểm: (Nêu kết quả tham gia các hoạt động cụ thể)

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

Khuyết điểm:

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                              …………. , ngày    tháng    năm 2015

 

XÁC NHẬN CỦA BTV ĐOÀN XÃ

 T/M BCH CHI ĐOÀN

BÍ THƯURL của bản tin này::http://thpttrunghoa.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=232

© Trường THCS & THPT Trung Hóa contact: admin@mail.com