CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

Đảng bộ

CHI BỘ TRƯỜNG THCS VÀ THPT TRUNG HOÁ NHIỆM KỲ 2020 - 2024

CẤP UỶ CHI BÔ

     

Họ và tên: Hoàng Văn Hải

Năm sinh:  1977

Chức vụ: Bí thư chi bộ

Học vị:  Thạc sỹ

Điện thoaị: 0988983070

Gmail: hoangvanhai@quang binh.edu.vn

     

 

Họ và tên: Đinh Phan Thuỷ Yến

Năm sinh:  1978

Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

Học vị:  Thạc sỹ

Điện thoaị: 0919.695.599

Gmail: dinhphanthuyyen_trunghoa@quang binh.edu.vn

    

Họ và tên: Cao Hồng Định

Năm sinh:  1980

Chức vụ: Uỷ viên

Học vị:  Thạc sỹ

Điện thoaị: 0838652368

Gmail: caohongdinh_trunghoa@quang binh.edu.vn

   

Họ và tên: Đinh Văn Phượng

Năm sinh:  1978

Chức vụ: Uỷ viên

Học vị:  Thạc sỹ

Điện thoaị: 0948. 989.997

Gmail: dinhvanphuong_trunghoa@quang binh.edu.vn

   

Họ và tên: Nguyễn Duy Khánh

Năm sinh:  1986

Chức vụ: Uỷ viên

Học vị:  Thạc sỹ

Điện thoaị: 0944. 944.194

Gmail: nguyenduykhanh_trunghoa@quang binh.edu.vn