CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

Ban giám hiệu

Ban giám hiệu trường THCS và THPT Trung Hoá

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS VÀ THPT TRUNG HOÁ

 

Họ và tên: Hoàng Văn Hải

Năm sinh:  1977

Chức vụ: Hiệu trưởng

Học vị:  Thạc sỹ

Điện thoaị: 0988983070

Gmail: hoangvanhai@quang binh.edu.vn

Họ và tên: Đinh Phan Thuỷ Yến

Năm sinh:  1978

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Học vị:  Thạc sỹ

Điện thoaị: 0919.695.599

Gmail: dinhphanthuyyen_trunghoa@quang binh.edu.vn

 Họ và tên: Đinh Văn Phượng

Năm sinh:  1978

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Học vị:  Thạc sỹ

Điện thoaị: 0948. 989.997

Gmail: dinhvanphuong_trunghoa@quang binh.edu.vn

Họ và tên: Cao Hồng Định

Năm sinh:  1980

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Học vị:  Thạc sỹ

Điện thoaị: 0838652368

Gmail: caohongdinh_trunghoa@quang binh.edu.vn