Chào Mừng Đến Với Website Của Trường THCS &THPT Trung Hóa

Ban giám hiệu

Ban giám hiệu trường THCS và THPT Trung Hoá

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS VÀ THPT TRUNG HOÁ

Họ và tên: Cao Thanh Ninh

Năm sinh:  1969

Chức vụ: Hiệu truong

Học vị:  Đại học

Điện thoaị: 0912944334

Gmail: caothanhninh_trunghoa@quang binh.edu.vn

Họ và tên: Đinh Phan Thuỷ Yến

Năm sinh:  1978

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Học vị:  Thạc sỹ

Điện thoaị: 0919.695.599

Gmail: dinhphanthuyyen_trunghoa@quang binh.edu.vn

 Họ và tên: Đinh Văn Phượng

Năm sinh:  1978

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Học vị:  Thạc sỹ

Điện thoaị: 0948. 989.997

Gmail: dinhvanphuong_trunghoa@quang binh.edu.vn

Họ và tên: Cao Hồng Định

Năm sinh:  1980

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Học vị:  Thạc sỹ

Điện thoaị: 0838652368

Gmail: caohongdinh_trunghoa@quang binh.edu.vn