CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

BCH.công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2019 - 2024

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Họ và tên: Đinh Văn Phượng

Năm sinh:  1978

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn

Học vị:  Thạc sỹ

Điện thoaị: 0948989997

Gmail:dinhvanphuong_trunghoa@quang binh.edu.vn

Họ và tên: Đinh Thị Ngọc Mai

Năm sinh:  1976

Chức vụ: Phó chủ tịch công đoàn

Học vị:  Đại học  

Điện thoaị: 0916.099.473

Gmail: dinhthingocmai_trunghoa@quang binh.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan

Năm sinh:  1972

Chức vụ: Uỷ viên

Học vị:  Đại học

Điện thoaị: 0942.485.086

Gmail: caothilan_trunghoa@quang binh.edu.vn

 

 

Họ và tên: 

Năm sinh:  

Chức vụ: 

Học vị:  

Điện thoaị: 

Gmail: 

Họ và tên: Võ Thị Duyên

Năm sinh:  1993

Chức vụ: Uỷ viên

Học vị:  Đại học

Điện thoaị: 0829019293

Gmail: vothiduyen_trunghoa@quang binh.edu.vn