CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

Nhà trường

KẾ HOẠCH NĂM QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

4/15/2016 7:17:28 AM

Quy chế hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh

 

                 TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 BAN ĐẠI DIỆN CMHS                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

  Đồng Hới, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Ban Đại diện Cha mẹ học sinh

Năm học 2016-2017

 

          Căn cứ các quy định tại chương VI, quy định nhiệm vụ của nhà trường, gia đình và xã hội của Luật giáo dục năm 2005,

          Căn cứ Điều lệ trường phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

         Căn cứ Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Quyết định  số 11/2008/QĐ-BGĐT ngày 28/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT;

 Ban Đại diện Cha Mẹ học sinh (CMHS) trường THPT Phan Đình Phùng xây dựng Quy chế hoạt động năm học 2016-2017 như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐDCMHS LỚP:

1. Tổ chức Ban ĐDCMHS lớp:

Đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm triệu tập cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh (CMHS) lớp để cử ra Ban ĐDCMHS lớp. Số lượng Ban ĐDCMHS  lớp là 3-5 thành viên, trong đó một Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Nhiệm kỳ của Ban ĐDCMHS lớp bắt đầu từ đầu năm học và kết thúc khi bắt đầu năm học tiếp theo. Riêng Ban ĐDCMHS khối lớp 12 hết nhiệm kỳ khi kết thúc năm học.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban ĐDCMHS lớp:

a) Nhiệm vụ của Ban Đại diện Cha Mẹ học sinh lớp:

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh; 

          - Chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học;

- Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật.

b) Quyền của Ban Đại diện Cha Mẹ học sinh lớp:

- Quyết định việc triệu tập các cuộc họp cha mẹ học sinh theo quy định tại Điều 10 Điều lệ Ban ĐDCMHS sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp;

- Tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh của lớp về biện pháp quản lý giáo dục học sinh để kiến nghị cụ thể với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn về biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, chất lượng dạy học;

- Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐDCMHS TRƯỜNG :

1. Tổ chức Ban ĐDCMHS trường:

Ban ĐDCMHS trường được cử ra trong Đại hội Đại biểu CMHS toàn trường vào đầu năm học gồm đại diện tất cả các lớp học sinh, 1 P.HT nhà trường và TKHĐSP nhà trường. Ban ĐDCMHS trường cử ra một Ban Thường trực gồm 7 vị trong đó 1 Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và các Ủy viên Thường trực. Mỗi Ủy viên Thường trực trong Ban ĐDCMHS trường được phân công Phụ trách một nhiệm vụ cụ thể. Ban ĐDCMHS trường tổ chức họp thường kỳ 3 tháng 1 lần, ngoài ra có thể họp đột xuất  nếu có nhu cầu cần thiết. Nhiệm kỳ của Ban ĐDCMHS trường là một năm học, bắt đầu từ đầu năm học và kết thúc khi bắt đầu năm học tiếp theo.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban ĐDCMHS trường:

- Phối hợp với Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của cuộc họp đầu năm học, thực hiện các hoạt động giáo dục trong từng thời gian do Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường đề ra;     

- Phối hợp với Hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;

- Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương;

- Phối hợp với Hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học; động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện;

- Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban Đại diện Cha mẹ học sinh lớp.

          3. Phân công nhiệm vụ Ban ĐDCMHS trường:

Đại hội Đại biểu Hội CMHS đầu năm học đã cử các ông sau đây vào Ban ĐDCMHS trường. Cuộc họp lần thứ nhất đã phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban ĐDCMHS trường như sau:

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Trần Đình Sang

Trưởng ban

Phụ trách chung, quản lý tài chính, lập kế hoạch chi tiêu, chủ trì các cuộc họp, chi hội trưởng 10D1

2

Lê Đức Hạnh

Phó ban

Phụ trách công tác tổ chức hội, kiểm tra giám sát hoạt động hội, công tác xã hội hóa GD, chi hội trưởng 10A1 và chỉ đạo khối 10

3

Võ Phi Thông

Phó ban

Phụ trách các hoạt động tập thể; chi hội trưởng 12D1 và chỉ đạo khối 12

4

Trần Thị Chuyên

Ủy viên TT

Phụ trách công tác kế toán, CH trưởng 12C2 và chỉ đạo khối 12

5

Trần Văn Tài

Uỷ viên TT

Phụ trách công tác xã hội hóa GD, CH trưởng 11D2 và chỉ đạo khối 11

6

Phan Văn Lâm

Uỷ viên TT

Phụ trách các HĐTT, công tác phối hợp giữa Hội và Nhà trường, CH trưởng 11C1 và chỉ đạo khối 11

7

Nguyễn T. Hải Vân

Uỷ viên TT

Thư ký, lưu giữ hồ sơ của Hội

8

Ng.Thị  Hồng Vân

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp 12A1

9

Huỳnh Thị Thuyến

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp 12A2

10

Trần Văn Nghi

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp 12A3

11

Hồ Ngọc Quý

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp 12A4

12

Trần Thị Oanh

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp 12C1

13

Hà Ngọc Hòa

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp12C3

14

Nguyễn Văn Hữu

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp12C4

15

Nguyễn Thị Hương

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp 12C5

16

Ngô Văn Phởi

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp12D2

17

Hoàng Đình Dung

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp 11A1

18

Nguyễn Xuân Quý

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp11A2

19

Nguyễn Thị Nhàn

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp11A3

20

Trần Hồng Phúc

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp11A4

21

Nguyễn Thị Đông

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp11A5

22

Ng.Thị Hồng Gấm

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp 11C2

23

Hoàng Thị Phương

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp 11C3

24

Trương Tú Quang

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp 11D1

25

Hồ Văn Dũng

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp 11D3

26

Bùi Thanh Huyền  

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp 10A2

27

Lê Thị Hoài Thu

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp 10A3

28

Nguyễn Thị Hiền

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp 10A4

29

Nguyễn Văn Minh

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp 10A5

30

Trần Đình Dự

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp 10C1

31

Phạm Thị Nguyệt

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp 10C2

32

Hoàng Thị Thảo

Uỷ viên

Chi hội trưởng lớp 10D2

 

 

Nhà trường cử cô giáo Phạm Thị Thúy Tâm- Phó Hiệu trưởng Phụ trách công tác cố vấn ban ĐDCMHS và liên lạc giữa Nhà trường- Hội.     

 

 III. QUY ĐỊNH THU - CHI TÀI CHÍNH CỦA HỘI:

1. Thu kinh phí:

- Kinh phí hoạt động của Ban ĐDCMHS trường được thu từ khoản đóng góp tự nguyện của CMHS theo Nghị quyết Đại hội đầu năm học và các nguồn  tài trợ hợp pháp khác. Ban ĐDCMHS trường hợp đồng thủ quỹ giữ và chi hộ các khoản kinh phí nói trên theo bản ủy quyền. Ban ĐDCMHS trường cử ra 1 thành viên Phụ trách công tác kế toán, lập sổ theo dõi thu, chi và báo cáo kịp thời để công khai trước các kỳ họp của Ban ĐDCMHS trường và các cuộc họp của Ban ĐD CMHS lớp.

          - Mức thu quỹ Hội là:

            +  300.000/ phụ huynh hs khối 12.

            +  250.000/ phụ huynh hs khối 10, 11.

- Nội dung thu, chi quỹ Hội được Ban ĐDCMHS trường được công khai trước Đại hội CMHS

2.  Chi kinh phí:

Quỹ Hội CMHS trường dùng để chi cho các hoạt động chung của toàn trường theo Nghị quyết Đại hội đầu năm học và kế hoạch thu chi trong năm học 2016-2017. Tất cả các chứng từ thu, chi, đều phải bảo đảm theo quy định của luật ngân sách, và phải được Trưởng ban ĐDCMHS trường phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Quy chế này được áp dụng cho năm học 2016-2017. Tùy điều kiện hoàn cảnh cụ thể, có thể bổ sung Quy chế để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, nhưng không được trái với Điều lệ Ban ĐDCMHS được ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Chỉ có Ban ĐDCMHS trường THPT Phan Đình Phùng năm học 2016-2017 mới được thay đổi Quy chế này.

 

Nơi nhận:

-BGH Trường THPT Phan Đình Phùng;

-Giáo viên chủ nhiệm lớp;

-Trưởng ban ĐDCMHS lớp;

-Lưu VP.

 

Các Tin đã đăng