Chào Mừng Đến Với Website Của Trường THCS &THPT Trung Hóa

Công đoàn

KẾ HOẠCH THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

7/12/2017 7:13:15 AM

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             

               Số: 02/KH-PĐP           

Đồng Hới, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm học 2016-2017

 

         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

         1. Mục đích

      Đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt trong nhà trường.

    Góp phần vào việc đánh giá đội ngũ giáo viên, làm cơ sở để xét đề nghị công nhận danh hiệu thi đua năm học 2016-2017,

        Làm cơ sở để chọn giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm  2016.

     2. Yêu cầu:

        Tổ chức khoa học, phù hợp với điều kiện của nhà trường.

       Đánh giá chính xác, khách quan, công bằng để cuộc thi trở thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua Dạy tốt, học tốt trong nhà trường.

       Các tổ chuyên môn có trách nhiệm giúp giáo viên dự thi chuẩn bị tốt các nội dung thi.

       II. THỂ LỆ THI

      1. Đối tượng dự thi

      Tất cả giáo viên, trừ những giáo viên đã được công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

      Số lượng cụ thể: (các tổ đăng kí)

Toán

Lý-CN

Hóa

Sinh-CN

Tin

Ngoại  ngữ

Ngữ

văn

Sử

Địa-GD

TD-QP

2

1

1

1

1

1

2

2

1

0

 

      2. Nội dung thi

     Giảng dạy: gồm 2 tiết trong chương trình tại thời điểm thi. Bài dạy và lớp dạy do giáo viên tự chọn. Yêu cầu cả hai tiết dạy đều phải ứng dụng công nghệ thông tin (trừ các giờ Thể dục), trong đó 1 tiết  phải trình bày bảng đen kết hợp với hỗ trợ của công nghệ thông tin. Giáo viên tổ Thể dục phải dạy 1 tiết GDQP.

     Giờ dạy được xếp loại theo Tiêu chuẩn đánh giá giờ lên lớp bậc THPT trong công văn 1022/THPT ngày 11 tháng 9 năm 2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      3. Cách đánh giá xếp loại

      Dựa theo Công văn số 2175/SGDĐT-GDTrH

     Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017 là những giáo viên đạt những yêu cầu sau: Các bài dạy đạt loại giỏi; tối thiểu 1 tiết giỏi, 1 tiết khá (từ 16 điểm trở lên)

     Xếp giải: Kết quả thi gồm điểm của 2 giờ dạy. Ban tổ chức sẽ lựa chọn những giáo viên xuất sắc nhất để trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

      4. Tổ chức dự giờ và đánh giá xếp loại giờ dạy:

      *Toàn bộ giáo viên tham gia dự giờ theo 4 nhóm

       Nhãm 1: gåm GV c¸c m«n: V¨n, Địa, GDCD - Đ/c Yến phô tr¸ch

       Nhãm 2: gåm GV c¸c m«n: Lý-CN, Hóa, Tin - Đ/c Chiến phô tr¸ch

       Nhãm 3: gåm GV c¸c m«n: To¸n, Sinh-CN -  §/c Ánh phô tr¸ch

       Nhóm 4: gåm GV c¸c m«n: Tiếng Anh, Sử, TD-QP -  §c Tâm phô tr¸ch

        *Ban giám khảo:

TT

Họ và tên

Chức danh

BGK

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Hải Yến

Hiệu trưởng

Trưởng ban

Chỉ đạo nhóm 1

2

Nguyễn Thị Chiến

P.HT

P.Trưởng ban

Chỉ đạo nhóm 2

3

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

P.HT

P.Trưởng ban

Chỉ đạo nhóm 3

4

Phạm Thị Thúy Tâm

P.HT

P.Trưởng ban

Chỉ đạo nhóm 4

5

Đinh Hải Tâm

TTCM

Thành viên

 

6

Đỗ Quang Thương

TPCM

Thành viên

 

7

Lương Thị Thúy Anh

TPCM

Thành viên

Thư kí nhóm 3

8

Hoàng Anh Thành

TTCM

Thành viên

 

9

Nguyễn Thị Lan Hương

TPCM

Thành viên

 

10

Nguyễn Thị Lê Minh

TTCM

Thành viên

 

11

Nguyễn Thị Phương Thảo

TPCM

Thành viên

Thư kí nhóm 2

12

Nguyễn Thị Yến

TTCM

Thành viên

 

13

Hoàng Thị Nam

Giáo viên

Thành viên

 

14

Nguyễn Thị Thúy Hà

TPCM

Thành viên

 

15

Từ Thị Bích Hồng

Giáo viên

Thành viên

 

16

Nguyễn Thị Phương

TTCM

Thành viên

 

17

Nguyễn Hồ Minh Ngọc

TPCM

Thành viên

Thư kí nhóm 1

18

Trần Thị Bích Lài

TTCM

Thành viên

 

19

Phan Thị Hường

TPCM

Thành viên

Thư kí nhóm 4

20

Hoàng Thị Thu Thủy

TTCM

Thành viên

 

21

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giáo viên

Thành viên

 

22

Tạ Thị Thanh Huyền

TTCM

Thành viên

 

23

Võ Thị Liên Châu

TPCM

Thành viên

 

24

Võ Thị Tuyết

TPCM

Thành viên

 

 

        *Cách tính điểm: Điểm BGK hệ số 2, điểm của GV dự hệ số 1

        III. LỊCH THI

        Thêi gian tæ chøc thi giảng dạy: Trong 2 tuÇn (tuÇn 8, 9)

        Tuần 8: tiết 2,3,4 - thứ 5 (13/10/2016)-Buổi chiều

        Tuần 9: Tiết 1,2,3 - Thứ 3 (18/10/2016)-Buổi sáng

        *Địa điểm: Giáo viên dạy chọn phòng

        IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         Giáo viên dự thi hoàn thành việc đăng ký bài dạy vào ngày thứ 5 tuần 7 (06/10/2016)

        Tất cả giáo viên phải dự giờ đầy đủ theo nhóm đã phân công.

         Nhân viên thiết bị chuẩn bị tốt các phòng máy, thiết bị dạy học phục vụ cho giáo viên dự thi.

        Tổ chuyên môn tạo điều kiện để giáo viên dự thi hoàn thành nhiệm vụ.

         Rút kinh nghiệm giờ dạy: Tiết 4,5-thứ 3 (18/9/2016)-Buổi sáng.

 

                                                                                       BAN TỔ CHỨC

Các Tin đã đăng