CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

Nhà trường

Công văn hướng dẫn bồi dưỡng GV, CBQL triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

5/10/2020 9:42:53 AM

   Công văn hướng dẫn bồi dưỡng GV, CBQL triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Yêu cầu các đồng chí tự sắp xếp thời gian tự học hoàn thành trước 30/7/2020. Nhà trường sẽ kiểm tra qua sổ tự học của toàn thể GV, CBQL.

Những tệp tin đính kèm:

T.